GDPR Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté Klientom sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Zákony“ ) a iných súvisiacich predpisov.Prevádzkovateľ

Kristína Fülöpová, Sekurisova 1927/25, 841 01 Bratislava-Dúbravka, IČO 55 180 329

Poskytuje

za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám, nasledovné oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov   

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov 

Okruh dotknutých osôb: klienti a  zákonní zástupcovia klientov

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, klinické udaje poskytnuté klientom alebo jeho zákonným zastupcom, údaje o zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, titul, bydlisko, adresa zamestnávateľa, telefón), rok školskej dochádzky, fotografia

Všetky osobné údaje poskytnuté Klientom sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Zákony“ ) a iných súvisiacich predpisov.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.